ACD Labs - Obróbka danych analitycznych

ACD/NMR Predictors

W skład ACD/NMR Processor Wchodzi również ACD/ChemSketch (wraz z ACD/Dictionary) umożliwiający rysowanie wzorów strukturalnych, aparatury oraz nazywanie związków chemicznych na podstawie wzoru (IUPAC, CAS, SMILES, InChI) a także generowanie wzorów strukturalnych na podstawie nazw (IUPAC, CAS, SMILES, InChI).

 ACD/NMR Predictors  są dostępne w trzech pakietach:
• Indywidualny zakup odpowiednich predyktorów 1H i/lub 13C
• XNMR Suite  - zawiera 15N, 19F,
• NMR Predictor Suite – zawiera 1H, 13C, 15N, 19F,

Funkcje
• Obliczanie i wyświetlanie dokładnych przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia dla widm 1H, 13C, 15N, 19F i
• Uwzględnianie w widach 1H i 13C wpływu rozpuszczalnika
• Rozpoznawanie tautomerów przed rozpoczęciem symulacji
• Możliwość obróbki widm eksperymentalnych zapisanych w różnych formatach (Acorn NMR, Inc., Bruker Corporation, GE, JCAMP, JEOL Ltd., Tecmag,
  Thermo Scientific, Varian, Inc.)
• Trenowanie algorytmów przewidujących widma w celu poprawy dokładności
• Automatyczna weryfikacja i opisywanie widm eksperymentalnych

Korzyści
• Łatwość interpretacji widm NMR z nie rutynowych doświadczeń i pochodzących od złożonych struktur
• Szybka weryfikacja i automatyczne przypisywanie widm doświadczalnych do wzoru strukturalnego
• Przyspieszenie badań dzięki oszacowaniu przesunięć chemicznych i zawężeniu zakresu akwizycji (15N)
• Wizualizacja i porównywanie wysymulowanych oraz eksperymentalnych widm na jednym ekranie
• Doskonałe narzędzie do nauki opisywania widm
• Łatwe tworzenie w pełni przeszukiwanych baz danych widm NMR, które mogą posłużyć do trenowania algorytmów

 

ACD/NMR Processor (Program zastąpiony przez ACD/Spectrus Processor)

Program do obróbki widm NMR.


ACD / NMR Procesor umożliwia znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przetwarzanie i analizę widm NMR. Ułatwia interpretację zarówno widm 1D i 2D NMR za pomocą zaawansowanej technologii przetwarzania, analizy. Umożliwia obróbkę danych 2D NMR z doświadczeń takich jak COSY, HETCOR, TOCSY i HMQC / HMBC / HSQC.


W skład ACD/NMR Processor Wchodzi również ACD/ChemSketch (wraz z ACD/Dictionary) umożliwiający rysowanie wzorów strukturalnych, aparatury oraz nazywanie związków chemicznych na podstawie wzoru (IUPAC, CAS, SMILES, InChI) a także generowanie wzorów strukturalnych na podstawie nazw (IUPAC, CAS, SMILES, InChI).


Funkcje
• Zawiera narzędzia do podstawowych operacji takich jak FT, manualne i automatyczne korekty fazy, korekty linii bazowej i kalibracji
• Obsługa importu danych FT FID od wszystkich głównych dostawców sprzętu w tym m.in. Brukera , Varian, JEOL
• Możliwość dołączenia do wzoru strukturalnego widm - łatwe przypisywanie korelacji poprzez klikanie i przeciąganie od atomu do szczytowej wartości widma
• Obsługa wielu widm, synchronizacja widm oraz dodawanie i odejmowanie widm
• Obsługa szablonów i makr, umożliwiających zautomatyzowanie przetwarzania danych

 

Korzyści
• Przetwarzanie danych NMR oraz ich obróbka na komputerach nie powiązanych z aparaturą badawczą
• Uzyskanie jasnego, zwięzłego i spójnego raportowania wyników eksperymentów NMR
• Łatwa weryfikacja i ocena widm 2D NMR

 
 

ACD/NMR Workbook 

Oprogramowanie umożliwiające wielowątkową pracę nad zestawami danych 1D i 2D NMR oraz przechowywanie uzyskanych informacji w bazach danych.

 

ACD / NMR Workbook  pozwala na importowanie, przetwarzanie i analizowanie widm 1D i 2D NMR, a następnie, przy użyciu technologii NMRSync, synchronizację wybierania pików i ich opisywania na całym zbiorze danych. Po określeniu korelacji w widmie HMBC, multiplety  w widmach 1H i 13C  są opisywane automatycznie. Program umożliwia przypisanie pików do struktury chemicznej. Opisane widma wraz ze wzorami strukturalnymi, tabelami i wszelkimi pożądanymi informacjami mogą być przechowywane w łatwej do przeszukiwania bazie danych.


W skład ACD/NMR Processor Wchodzi również ACD/ChemSketch (wraz z ACD/Dictionary) umożliwiający rysowanie wzorów strukturalnych, aparatury oraz nazywanie związków chemicznych na podstawie wzoru (IUPAC, CAS, SMILES, InChI) a także generowanie wzorów strukturalnych na podstawie nazw (IUPAC, CAS, SMILES, InChI).

 

Funkcje
• Przetwarzania danych (z FT i FID) dostępne dla wszystkich głównych formatów sprzedawanych instrumentów
• Jednoczesna obróbka danych 1D i 2D NMR
• Automatyczna kalibracja krzywych 1D przy imporcie widm pochodzących z jednej próbki
• Konsola zarządzania projektami przechowuje wszystkie dane powiązane z jedną próbką umożliwiając ich łatwe przeglądanie
• Baza danych eksperymentalnych umożliwiająca tworzenie profesjonalnych raportów zawierających wszystkie informacje pochodzące z eksperymentu oraz dane

  dodatkowe


Korzyści
• Szybsza, lepsza, jednolita obsługę danych NMR
• Natychmiastowy dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu
• Standaryzacja procedur obróbki i przechowywania danych NMR w całej organizacji
• Łatwe generowania raportów zgodnie z wymogami instytucji lub standardami czasopism
• Proste przeszukiwanie i przechowywania danych

 

ACD/1DNMR Expert

Wysokowydajne oprogramowanie do obróbki widm 1D NMR.


ACD/1D NMR Expert, umożliwia standardowe przetwarzanie, analizę, weryfikację oraz zautomatyzowaną archiwizację wyników w celu zmniejszenia zatorów danych występujących w chemii wysokiej przepustowości. Program umożliwia również automatyczną ocenę trafności opisania widma 1D NMR dla dużej ilości związków wykorzystując zdefiniowany przez użytkownika próg akceptowalnej rozbieżności między widmem eksperymentalnym a symulacyjnym. Dzięki Quanlyst oprogramowanie daje możliwość monitorowania przebiegu reakcji. Moduł porównuje niemal wszystkie parametry widma (całki, lokalizację pików, obszary nakładania się multipletów, sprzęganie multipletów).

 

W skład ACD/NMR Processor Wchodzi również ACD/ChemSketch (wraz z ACD/Dictionary) umożliwiający rysowanie wzorów strukturalnych, aparatury oraz nazywanie związków chemicznych na podstawie wzoru (IUPAC, CAS, SMILES, InChI) a także generowanie wzorów strukturalnych na podstawie nazw (IUPAC, CAS, SMILES, InChI).


Funkcje

• Zautomatyzowane i wydajne przetwarzanie, analizowanie oraz przechowywanie danych
• Magazynowanie widm, struktur chemicznych i danych użytkownika dla maksymalnie 382 pakietów w tym samym czasie
• Automatyczna weryfikacja struktur
• Monitorowanie postępu reakcji dzięki obliczeniom współczynnika konwersji reagentów
• Tworzenie raportów zawierających widma, wzory strukturalne, tabel danych oraz grafiki

 

Korzyści

• Skrócenie czasu spędzanego na ocenie dużych zbiorów danych NMR
• Automatycznie przetwarzanie i przechowywanie zbiorów danych z 1D NMR zawierających wzory strukturalne, niestandardowe dane użytkownika oraz parametry

  widma
• Automatyczna ocena zgodności proponowanej struktury chemicznej z danych 1D NMR

 

 

ACD/2DNMR Expert

Wysokowydajne oprogramowanie do obróbki widm 1D i 2D NMR.


ACD/2D NMR Expert, umożliwia standardowe przetwarzanie, analizę, weryfikację oraz zautomatyzowaną archiwizację wyników w celu zmniejszenia zatorów danych występujących w chemii wysokiej przepustowości. Program umożliwia również automatyczną ocenę trafności opisania widma 1D i 2D NMR dla dużej ilości związków wykorzystując zdefiniowany przez użytkownika próg akceptowalnej rozbieżności między widmem eksperymentalnym a symulacyjnym. Dzięki Quanlyst oprogramowanie daje możliwość monitorowania przebiegu reakcji. Moduł porównuje niemal wszystkie parametry widma (całki, lokalizację pików, obszary nakładania się multipletów, sprzęganie multipletów).

 

W skład ACD/NMR Processor Wchodzi również ACD/ChemSketch (wraz z ACD/Dictionary) umożliwiający rysowanie wzorów strukturalnych, aparatury oraz nazywanie związków chemicznych na podstawie wzoru (IUPAC, CAS, SMILES, InChI) a także generowanie wzorów strukturalnych na podstawie nazw (IUPAC, CAS, SMILES, InChI).

 

Funkcje
• Zautomatyzowane i wydajne przetwarzanie, analizowanie oraz przechowywanie danych
• Magazynowanie widm, struktur chemicznych i danych użytkownika dla maksymalnie 382 pakietów w tym samym czasie
• Automatyczna weryfikacja struktur
• Monitorowanie postępu reakcji dzięki obliczeniom współczynnika konwersji reagentów
• Tworzenie raportów zawierających widma, wzory strukturalne, tabel danych oraz grafiki

 

Korzyści
• Skrócenie czasu spędzanego na ocenie dużych zbiorów danych NMR
• Automatycznie przetwarzanie i przechowywanie zbiorów danych z 1D i 2D NMR zawierających wzory strukturalne, niestandardowe dane użytkownika oraz parametry

  widma
• Automatyczna ocena zgodności proponowanej struktury chemicznej z danych 1D i 2D NMR


 

ACD/1DNMR Manager

Oprogramowanie do przetwarzania i przechowywania widm  1D NMR. Pozwala usystematyzować  wiedzę zdobytą podczas eksperymentów i tworzyć łatwe do przeszukiwania bazy danych.

 

ACD/1D NMR Manager jest oprogramowaniem do przetwarzania, interpretacji i przechowywania danych 1D NMR. Umożliwia import danych ze wszystkich najważniejszych formatów plików wykorzystywanych w technikach NMR (Acorn NMR, Inc., Bruker Corporation, GE, JCAMP, JEOL Ltd., Tecmag, Thermo Scientific, Varian, Inc.) i dokonywanie podstawowego oraz zaawansowanego ich przetwarzania. Dołącz lub wklej wzory strukturalne do widma i łatwo powiąż multiplety z atomami. Kiedy interpretacja jest ukończona wyniki zbierane są w bazach danych. Bazy te poza widmami i wzorami strukturalnymi mogą zawierać również wiedzę uzyskaną z eksperymentu oraz wszystkie informacje z nim powiązane. Rekordy bazy danych można przeszukiwać według struktury, przesunięcia chemicznego i wielu innych parametrów.


W skład ACD/NMR Processor Wchodzi również ACD/ChemSketch (wraz z ACD/Dictionary) umożliwiający rysowanie wzorów strukturalnych, aparatury oraz nazywanie związków chemicznych na podstawie wzoru (IUPAC, CAS, SMILES, InChI) a także generowanie wzorów strukturalnych na podstawie nazw (IUPAC, CAS, SMILES, InChI).


Funkcje
• Obróbka danych pochodzących z różnych urządzeń w jednym zintegrowanym środowisku
• Możliwość podglądu wprowadzanych zmian w widmie NMR na żywo
• Ważne informacje w czasie o połowę krótszym – oznaczanie pików, multipletów, stałe sprzężenia liczone automatyczne podczas całkowania
• Pełna integracja widma NMR i wzoru strukturalnego - przypisanie multipletów do atomów, i ich późniejsze wykorzystanie w celu poprawy trafności przewidywania

   widm NMR
• Efektywne zarządzanie danymi NMR  dzięki bazie z obszernymi opcjami wyszukiwania
• Możliwość przechowywania widm, oraz dodatkowych informcji


Korzyści
• Możliwość obróbki i przechowywania wyników eksperymentów na komputerze nie powiązanym ze stanowiskiem analitycznym
• Standaryzacja procedur obróbki i przechowywania danych NMR w całej organizacji
• Łatwe generowania raportów zgodnie z wymogami instytucji lub standardami czasopism
• Proste przeszukiwanie i przechowywania danych


ACD/1DNMR Assistant

Oprogramowanie NMR dla chemików syntetyków.

 

ACD/1D NMR Assistant został zaprojektowany z myślą o chemikach. Program umożliwia korzystanie ze wszystkich zaawansowanych funkcji znanych z produktów ACD/Labs (przetwarzanie i przewidywanie widm 1D NMR) dostępnych za pośrednictwem prostego  interfejsu idealnego dla mniej doświadczonych użytkowników nie będących ekspertami. Program daje możliwość automatycznej lub manualnej obróbki widma oraz pozwala na weryfikację opisanej struktury 1H i 13C NMR. Użytkownik otrzymuje współczynnik dopasowania widma eksperymentalnego i odpowiadającego mu widma symulacyjnego.

 

W skład ACD/NMR Processor Wchodzi również ACD/ChemSketch (wraz z ACD/Dictionary) umożliwiający rysowanie wzorów strukturalnych, aparatury oraz nazywanie związków chemicznych na podstawie wzoru (IUPAC, CAS, SMILES, InChI) a także generowanie wzorów strukturalnych na podstawie nazw (IUPAC, CAS, SMILES, InChI).


Funkcje
• Obróbka widm NMR pochodzących z różnych aparatów
• Podczas wskazania multipletu program podpowiada do jakiego fragmentu struktury powinien być on przypisany
• Automatyczne raportowanie multipletów
• Pomoc przy opisywaniu i automatyczna weryfikacja opisanego widma 1H
• Macra umożliwiające automatyzację opisywania pików

 

Korzyści
• Obróbka i analiza widm NMR nie zależnie od źródła ich pochodzenia
• Tworzenia raportów zgodnych z formatem wymaganym przez czasopisma naukowe (lub innymi formatami)
• Kompletne rozwiązanie NMR dla chemików za przystępną cenę


ACD/NMR Databases

Dostęp i przeszukiwanie baz danych NMR.

 

Bazy danych ACD/Labs dla technik NMR dają dostęp do poddanych skrupulatnej kontroli danych doświadczalnych NMR, wraz ze wzorami strukturalnymi i odnośnikami literaturowymi. Bazy danych zwierają widma NMR uzyskane dla 1H, 13C, 15N, 19F i (każda z tych baz danych jest wykorzystywana w odpowiednich ACD/Labs Predictors). Każda samodzielna baza danych zawiera przesunięcia chemiczne, odnośniki literaturowe, wzór sumaryczny, masę cząsteczkową, oraz nazwa IUPAC dla każdego rekordu (wzoru strukturalnego) i nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania.


Bazy danych NMR  (1H i 13C):
• ACD/Polymer Database 
• Aldrich NMR Biblioteka dla ACD / Labs
• Chenomx Metabolite Biblioteka dla ACD / Labs 


Aby mieć dostęp do wymienionych powyżej baz konieczne jest zakupienie ACD/1D NMR Manager program ten pozwala na odtworzenie FID, ponowne przetwarzanie i analizę poszczególnych widm.


Funkcje
• Wyszukiwanie poprzez określenie przesunięcia chemicznego, stałej sprzężenia, wzoru cząsteczkowego, masy cząsteczkowej
• Konstruowanie zapytań w oparciu o wzory strukturalne lub ich fragmenty
• Wyszukiwanie oparte na podobieństwach struktury
• Wyszukiwanie w bazie danych na bardziej stabilnych tautomerów (podczas wyszukiwani strukturalnych)
• Wiele możliwości wyświetlania wyników (pojedyncze rekordy,  tabele, kafelki)

 

Korzyści
• Szybkie identyfikowanie nieznanych substancji i zanieczyszczeń
• Sprawdź materiałów wyjściowych przed rozpoczęciem syntezy
• Łatwe rozwiązywanie złożonych zagadnień
• Skrócenie czasu wykorzystywania instrumentów oraz zawężenie zakresu akwizycji danych przy  eksperymentach 15N NMR

 

 

Programy ACDLabs Pobierz wersje darmowe